Vítejte v novém školním roce 2018/2019!

          Naše dvoutřídní mateřská škola tvoří dominantu malé obce, nachází se v klidném prostředí uprostřed návsi spolu s obecním úřadem a kapličkou. Za budovou školky se v mírném svahu rozprostírá zahrada. Vzrostlé stromy dětem vytváří příjemný stín. Ovocné stromy, rostoucí v horní části zahrady, využíváme též ke vzdělávání. Děti zde mají dostatek prostoru k volnému pohybu, rozvoji představivosti a fantazie i ke spontánní hře nejen s přírodním materiálem.


            Na dítě pohlížíme individuálně, s respektem a láskou. Vzhledem k tomu, že předškolní vzdělávání stojí na počátku "celoživotního vzdělávání" dítěte, vkládáme do něj hodnoty, ze kterých má nadále čerpat a uplatňovat je ve svém životě. 


            Rozvoj dítěte zaměřujeme na všechny oblasti jeho osobnosti. Vzhledem k tomu, že všechno to, co dítě prožije a čemu se naučí v prvních letech života, má pro něho trvalou hodnotu, dostáváme do rukou mocný nástroj, který je nutný využít ve prospěch dítěte, a tím celé společnosti.


            Během předškolního vzdělávání dítě poznává vlastní identitu, učí se vážit si samo sebe a svého zdraví. Začíná spolupracovat a komunikovat skamarády. Některé děti se učí dokázat se ve skupině podřídit, jiné zase více se prosadit. Umět požádat, poprosit a poděkovat, mluvit s dospělými, ale i rozlišovat vykání, tykání a neskákat při hovoru do řeči.


            Dítě v mateřské škole získává první základy ke schopnosti učit se, vnímavosti pro okolní svět, přírodu, i k tomu, co se kolem něho děje. Důležité je, aby mělo zájem chránit vše živé, a rostl jeho pozitivní vztah k lidem, zvířatům a naší planetě Zemi. Učení v předškolním vzdělávání většinou neprobíhá na základě sdělování "hotových poznatků", ale formou prožitkovou a činnostní. Zde se dítě stává aktivním účastníkem vzdělávacího procesu a my mu otvíráme prostor k přemýšlení a kladení otázek. Efektivní učení probíhá tehdy, vychází-li zájem od dítěte. Naší snahou je připravit dítěti podnětné prostředí, které přispěje k jeho rozvoji ve všech oblastech - biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální.


            Děti v předškolním věku se zdokonalují v kompetenci řešení problémů. Často jsou děti závislé na dospělé osobě a pouze plní její příkazy a požadavky. Naší snahou je přimět děti k přemýšlení a pomoci jim k získávání vlastních zkušeností, třeba otázkami: "Jak to vyřešíš?", "Co si o tom myslíš?", "Co je podle tebe správné?". Naším cílem je toto heslo: "Pomoz mi, abych to dokázal sám."


            Všechno "učivo" v mateřské škole preferujeme formou her a činností, které jsou vzájemně propojené, zacílené a vychází z aktuální potřeby dětí. Vymezení vzdělávacího obsahu je podrobně zpracováno ve školním vzdělávacím programu, který nese název "Cesta kolem světa".